Jobba mindre, få mer gjort!

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Konsten att snabba upp gruppbeslut

ProjektSkapad av Eva Jansén 22 feb, 2012 13:23:49

Det är dags att dra igång ett nytt intern projekt, gruppen är samlad för att diskutera innehållet av projektet. Genast blir det en intensiv diskussion då gruppmedlemmarna har olika åsikter om innehållet och diskussionen tenderar till att bli långdragen. Det är då du kan ha nytta av Hartnetts CODM modell för att snabbare nå konsensus och därmed ett beslut. På köpet får du en väl analyserad fråga och ett välgrundat beslut.

CODM (Consensus-Oriented Decision-Making) modellen är utvecklad av psykologen Dr Tim Hartnett och består av sju steg:

1. Definiera problemet.

2. Ha en öppen diskussion.

3. Identifiera bakomliggande orosmoment.

4. Ta fram förslag.

5. Bestäm riktning.

6. Ta fram en accepterad lösning.

7. Avsluta

Genom att använda modellen involverar du gruppmedlemmarna att känna mer ansvar för beslutet du får fram fler kreativa lösningar och bättre beslut. Den är också användbar för komplexa projekt och problem, där det inte finns någon självklar lösning på problemet

Att använda CODM modellen

1. Definiera problemet
Se till att du har rätt personer involverade i processen, att de har tillgång till information, material och resurser som de behöver för att skapa bra idéer. Identifiera och definiera problemet som du vill lösa. Du behöver också bestämma hur ni ska agera på beslut under projektets gång. Måste alla vara överens om beslutet eller räcker det med att en majoritet röstar för beslutet?

2. Ha en öppen diskussion
Sammankalla till ett möte. Presentera problemet som ska diskuteras och verka för att det blir en öppen dialog. Målet är att ta fram så många idéer och lösningar som möjligt. Notera alla idéer som dyker upp och spara listan till steg 4.

3. Identifiera bakomliggande orosmoment.
Med bakomliggande orosmoment menar Hartnett att hitta ev. begränsningar och problem som kan dyka upp under projektets gång. Identifiera de olika projektintressenterna, som påverkas av beslutet. Gå igenom varje intressent och identifiera dennes orosmoment.

4. Ta fram förslag
Ta nu fram listan på idéer ni skapade i steg 2. Gå igenom en idé i taget och jämför dem med de orosmoment gruppen tog fram i steg 3. Motivera gruppmedlemmarna att vidareutveckla idéerna. Detta steg är avslutat när ni har utvecklat de ursprungliga idéerna till mer detaljerade förslag. Det är viktigt att ni inte värderar förslagen utan väntar med att avfärda någon idé.

5. Bestäm riktning
Nu är det dags att välja ut det bästa förslaget. Gå igenom varje enskilt förslag igen och be gruppmedlemmarna ta fram för och nackdelar. Därefter tar ni beslut vilket förslag som ni ska arbeta utifrån.

6. Ta fram en accepterad lösning
I detta steg ska ni förbättra det valda förslaget. Gå igenom de orosmoment ni tagit fram i steg 3 igen. Finns det ytterligare orosmoment? Förbättra lösningarna på de befintliga orosmomenten och hitta lösningar för de nya.

7. Avsluta
Nu bör du ha en lösning som de flesta i gruppen är nöjda med. Bekräfta detta genom att rösta ännu en gång. Om gruppmedlemmarna ska delta i projektet kan du även använda detta steg för att be deltagarna om deras stöd vid implementeringen av projektet. Stödet kan bestå av att de medverkar vid implementeringen eller tillhandahåller resurser och experthjälp.

Modellen kan tyckas krånglig med flera steg, men kan hinnas med under ett enda möte om frågan är tillräckligt definierad. Dessutom går processen fortare ju oftare ni använder den.